Uvjeti korištenja

Opće odredbe korištenja
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split (u daljem tekstu: Zlatna vrata) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja internetskim stranicama zlatnavrata.hr (u daljem tekstu: Internetske stranice).
 
Osoba koja koristi Internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik) korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu Uvjeta korištenja. Smatra se da je Korisnik sposoban prihvatiti te uvjete kao i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.
 
Korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.
 
Svako drugačije korištenje tog sadržaja podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.
 
Sadržaj
Sadržajem objavljenim i dostupnim na Internetskim stranicama smatra se sav tekstualni i multimedijski sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.
 
Intelektualno vlasništvo
Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Tvrtke ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.
Zlatna vrata će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.
 
Dostupnost 
Zlatna vrata ne može jamčiti dostupnost Internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) Zlatna vrata se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti Internetskih stranica. Zlatna vrata može u svako doba izvršiti preinake Internetskih stranica na bilo koji način i bilo kojem obliku.

Izjava o digitalnoj pristupačnosti
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split obavezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine 17/19 (20. 2. 2019.), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, SL L 327, 59(2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split  koje se nalazi na adresi http://www.zlatnavrata.hr/.
Status usklađenosti
Mrežna lokacija http://www.zlatnavrata.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

•    Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis
•    Pojedine poveznice u obliku dugmeta nemaju prikladni opis
•    Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije optimalan
•    Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
•    Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi  

U daljnjoj nadogradnji sustava Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split implementirat će preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
 
Ova Izjava pripremljena je dana 1. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web AccessibilityEvalution Tool.

Centar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Posjetitelje i korisnike mrežne lokacije Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split  molimo da nas obavijeste putem elektroničke pošte info@zlatnavrata.hr primijete li neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kataloga, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost Tvrtke
Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje Zlatna vrata smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva Tvrtke, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i Zlatna vrata se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.
Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.
 
Način i svrha korištenja sadržaja
Zlatna vrata daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na internetskim stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede Zlatna vrata kao te ime autora navedenog sadržaja.
Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dozvoljeni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Tvrtke i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.
 
Način pristupa Internetskim stranicama i objavljenom sadržaju
Pristup Internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. Zlatna vrata zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, Zlatna vrata se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa Internetskih stranica i objavljenom sadržaju.
Prilikom pristupa Internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa Internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava Tvrtke, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.
 
Pravo promjene sadržaja
Zlatna vrata zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.
 
Poveznice na vanjske sadržaje
Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Zlatna vrata ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.
Zlatna vrata ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim Internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.
 
Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima
Zlatna vrata poštuje privatnost svojih Korisnika Internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.
 
Zlatna vrata može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke Zlatna vrata primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:
-    izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije Internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl)
-    prilagodbu Internetskih stranica novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika
-    optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju
-    remarketinga korisničkih zahtjeva
 
U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, Zlatna vrata može koristiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim Zlatna vrata objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na Internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi puta pristupa istima Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe Zlatna vrata koristi, te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića odnosno da istu prihvati čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju Zlatna vrata ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenje „kolačića“ (cookie policy).
Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.
 
Zlatna vrata se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.
 
Salvatorna klauzula
Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.
 
Rješavanje sporova i mjerodavno pravo
Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
 
Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.
 
Izmjene uvjeta korištenja
Zlatna vrata zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA